Adeiladu Cymunedau – Dull Newydd o Weithio mewn Cymdogaethau

Creu Cymunedau – Dull Newydd o Weithio mewn Cymdogaethau

Yn dilyn ymgynghoriad ar ein Papur Gwyrdd ar weithio mewn cymdogaethau, rydym wedi llunio Papur Gwyn ‘Creu Cymunedau: Dull Newydd o Weithio mewn Cymdogaethau’ a edrychodd ar gyfleoedd i wella dulliau gweithio mewn ardaloedd lleol, yn gwneud y defnydd gorau o adnoddau a darparu gwelliannau i gymunedau yng Nghaerdydd. I weld y dull hwn o weithredu ar waith, mae ein taflenni Cymdogaeth yn cynnig cipolwg ar yr hyn rydym yn ei wneud bod wythnos:

Gogledd Caerdydd

Dwyrain Caerdydd

De-ddwyrain Caerdydd

Canol a De Caerdydd

De-orllewin Caerdydd

Gorllewin Caerdydd

Mae Partneriaethau Cymdogaeth llwyddiannus yn dibynnu ar hyrwyddo buddiannau cymunedau lleol gan ddefnyddio gwybodaeth leol i lywio blaenoriaethau. Mae aelodau etholedig mewn sefyllfa dda i gynrychioli eu hardaloedd ac annog gwasanaethau lleol i gydweithio i ymateb i anghenion. I sicrhau bod y blaenoriaethau strategol yn cael eu cyflawni, mae pob un o’r chwe Phartneriaeth Cymdogaeth wedi nodi ‘Prif Aelod Etholedig’ sy’n cadeirio’r cyfarfodydd Cymdogaeth Strategol sy’n cynnwys holl aelodau etholedig yr ardal gan gynnwys cynrychiolwyr y Cyngor Cymuned.

Ymhlith rhai o gyfrifoldebau Prif Aelod Etholedig mewn Partneriaeth mae:

  • Cadeirio a chytuno ar yr agenda ar gyfer pob Cyfarfod chwarterol Strategol y Bartneriaeth Cymdogaeth.
  • Gweithio ar draws grwpiau gwleidyddol i hwyluso cyfranogiad aelodau etholedig a Chynghorwyr Cymunedol yn y gwaith o gyflawni Cynllun Gweithredu’r Bartneriaeth Cymdogaeth.
  • Bod yn Hyrwyddwr ac yn brif lefarydd i bryderon aelodau etholedig i bob Ardal Partneriaeth Cymdogaeth
  • Hyrwyddo gwaith Cymdogaeth a sbarduno ymgysylltu pellach mewn gwaith partneriaeth yn lleol drwy gyfeirio trigolion neu sefydliadau at dîm y Bartneriaeth lle y bo’n briodol

Cadeirir y Partneriaethau Cymdogaeth Gweithredol gan reolwyr sy’n gweithredu mewn sefydliadau partner (ar hyn o bryd mae Cyd-gadeiryddion, un Cadeirydd Cyngor, ac un Cadeirydd o sefydliadau partner). Mae hyn yn galluogi perchenogaeth yn y bartneriaeth ar faterion lleol, gan hefyd alluogi dull Cyngor cyfan o weithredu, drwy Reolwyr y Cyngor, wedi’i gysylltu â’r defnydd eang o wasanaethau ym mhob rhan o’r Cyngor.

Mae gan bob Partneriaeth Cymdogaeth Swyddog Partneriaeth Cymdogaeth dynodedig sy’n cydlynu cyfathrebu lleol â Phartneriaid ac yn cefnogi datblygiad a gweithrediad Cynlluniau Gweithredu i gyflawni blaenoriaethau lleol. Ymhlith eu dyletswyddau mae cefnogi cyfarfodydd grŵp, hwyluso cysylltiadau Partner i gyflawni a chydlynu cyfraniadau i fonitro’r Cynlluniau Gweithredu Cymdogaethol.

Fel bod modd gweithredu’r Cynllun Gweithredu Cymdogaethol y cytunwyd arnynt, sy’n cynrychioli blaenoriaethau lleol yr ardal, sefydlwyd Grŵp Gweithredol sy’n cynnwys swyddogion o sefydliadau partner gwahanol sy’n gyfrifol am gyflawni’n weithredol flaenoriaethau cytûn yr ardal. Mae’r diagram isod yn dangos sut mae’r Grwpiau Strategol a Gweithredol yn cydweithio i gyflawni’r Cynllun Gweithredu Cymdogaethol.

Neighbourhood Partnership Flowchart

Cylch Gorchwyl ar gyfer Cyfarfodydd Grŵp Strategol Partneriaethau Cymdogaeth


Creu Cymunedau: Dull Newydd o ran Gweithio yn y Gymdogaeth – Papur Gwyn


Adolygiad Rheoli Cymdogaethau Swyddfa Archwilio Cymru 2013