Amdanom Ni

Partneriaeth Caerdydd

Yn 2010, datblygodd partneriaid yng Nghaerdydd ddull newydd o fynd i’r afael â’r materion pwysig sy’n effeithio ar y brifddinas. Am y tro cyntaf, cytunodd partneriaid i weithio gyda’i gilydd i ddatblygu strategaeth Beth sy’n Bwysig unigol ar gyfer hybu lles yr amgylchedd , y gymdeithas a’r economi. O ganlyniad i’r ffordd newydd hon o weithio, roedd modd cyd-drefnu adnoddau nifer o gymdeithasau allweddol y sector cyhoeddus a’r trydydd sector yn fwy effeithiol i fynd i’r afael â’r materion sy’n bwysig i’r rhan fwyaf o bobl leol. Oherwydd hyn trawsffurfiwyd y dull o weithio mewn partneriaeth ledled Cymru oherwydd yn y pen draw diffiniodd gwybodaeth a rennir, dyraniad adnoddau wedi’u targedu a gweithgareddau cydgysylltiedig gydweithrediad y tu hwnt i ffiniau Caerdydd.

Mae llawer wedi’i gyflawni erbyn lansio Beth sy’n Bwysig ac erbyn hyn mae’r ddinas nid yn unig yn lle gwell i fyw a gweithio ynddi ac ymweld â hi ond hefyd hi yw un o’r dinasoedd mwyaf medrus ac un o’r dinasoedd sy’n tyfu gyflymaf yn y DU. Er mwyn i Gaerdydd allu cyflawni ei gweledigaeth o ddod y ddinas orau i fyw ynddi yn Ewrop, bydd yn rhaid gwella ein cymwysterau fel lle i weithio a buddsoddi ynddo tra’n parhau i ddatblygu fel lle gwych i fyw ynddo. Bydd y Bartneriaeth yn canolbwyntio ar ddarparu gwasanaethau cyhoeddus ardderchog, mynd i’r afael ag anghydraddoldeb a thyfu’r ddinas mewn modd cynaliadwy. Rydym wedi croesawu dull sy’n canolbwyntio ar wella canlyniadau ar gyfer dinasyddion wrth weithio yn yr hinsawdd ariannol sydd ohoni, lle mae gan y trydydd sector a’r sector cyhoeddus gyllidebau sylweddol lai, a phoblogaeth sy’n tyfu i ddarparu gwasanaethau ar eu cyfer. Rydym yn parhau i weithio gyda’r nod o wella ansawdd bywyd pobl trwy ganolbwyntio ar y saith canlyniad i ddinasyddion yr ydym wedi cytuno arnynt gyda’i gilydd.