Asesiad Lles Caerdydd tystiolaeth sylfaen

Mae’r sail dystiolaeth a ddefnyddir i lywio’r Adroddiad Dinas Fyw, Dinas Byw ac Asesiadau Partneriaeth Cymdogaeth sy’n ffurfio Asesiad Lles Caerdydd fel a ganlyn:

Asesiad Anghenion Strategol Beth sy’n Bwysig 2015 Asesiad Lles Caerdydd a adeiladodd ar waith a wnaed gan fwrdd blaenorol Partneriaeth Caerdydd yn 2015 i adolygu a diweddaru ei Asesiad Anghenion ar gyfer Caerdydd.

Roedd cwestiynau ar les yn rhan o arolwg blynyddol Caerdydd a ofynnodd i drigolion pa mor fodlon y maen nhw gyda’r ddinas a’i gwasanaethau.

  • Tueddiadau Llywodraeth Cymru i’r Dyfodol

Dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, mae hefyd yn rhaid i’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ystyried nifer o asesiadau ac adolygiadau:

  • Asesiad risg newid yn yr hinsawdd ar gyfer Cymru
  • Datganiad ardal Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC)
  • Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant
  • Meithrinfeydd
  • Asesiad Digonolrwydd Chwarae
  • Asesiad Anghenion y Boblogaeth Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014
  • Deddf Trosedd ac Anhrefn 1998 – Asesiadau strategol
  • Cynllun Datblygu LleolAm fwy o wybodaeth gweld Ddogfen Grynhoi uchod.

Data cefndirol

Gellir defnyddio’r data isod fel adnodd ar gyfer ymchwilio i feysydd lles yn fanylach a chaiff ei ddiwygio pan gaiff data newydd ei ryddhau. Mae’r 46 Dangosydd Cenedlaethol ar gyfer lles, dangosyddion arolwg Holi Caerdydd a dangosyddion wedi’u hargymell gan bartneriaid Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus a rhanddeiliaid eraill wedi’u cynnwys.

Trosolwg

Mae Caerdydd Yn Lle Gwych I Fyw, Gweithio A Chwarae Ynddo

Mae Gan Gaerdydd Economi Ffyniannus A LLewyrchus

Mae Pobl Yng Nghaerdydd Yn Ddiogel Ac Yn Teimlo’n Ddiogel

Mae Pobl Caerdydd Yn Iach

Mae Pobl Caerdydd Yn Cyflawni Eu LLawn Botenisal

Mae Gan Bobl Yng Nyhaerdydd Amglychedd Glan, Deniadol A Chynaliadwy