Asesiad Llesiant Lleol Caerdydd

I wneud Caerdydd yn lle hyd yn oed gwell i fyw, gweithio ac ymweld â hi, mae angen i ni ddeall cryfderau a gwendidau’r ddinas.

Mae asesiad Llesiant Lleol Caerdydd, a gyhoeddwyd ym mis Mawrth 2017, yn dadansoddi llesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Caerdydd ac yn nodi’r cyfleoedd a’r heriau allweddol sy’n wynebu Caerdydd wrth iddi dyfu.

Mae’r asesiad yn cynnig sail ar gyfer datblygu cynllun llesiant lleol i reoli twf Caerdydd a’i effaith mewn modd cynaliadwy a chadarn.

Mae’n cynnwys:

  • Dogfen Grynhoi yn rhoi cyd-destun ar gyfer datblygu’r Asesiad a thynnu sylw at rai o’r prif ganfyddiadau;
  • Asesiadau Lles Cymdogaethau sy’n edrych yn fanylach ar les pob un o chwe ardal partneriaeth cymdogaeth Caerdydd, er mwyn tynnu sylw at rai o’r gwahaniaethau rhwng cymunedau’r ddinas:

Gogledd Caerdydd

Dwyrain Caerdydd

De-ddwyrain Caerdydd

Canol A De Caerdydd

De-orllewin Caerdydd

Gorllewin Caerdydd

Ceir rhagor o fanylder ar y sail dystiolaeth a’r ffynonellau data a ddefnyddiwyd i lywio Asesiad Llesiant Caerdydd yma