Caerdydd Heddiw

Mae Caerdydd heddiw yn gymharol gyfoethog, yn ddiogel, gwyrdd ac iach. Dros yr 20 mlynedd nesaf, rhagwelir y bydd Caerdydd yn tyfu’n gyflymach na’r holl ddinasoedd mawr ym Mhrydain, ar wahân i Lundain.

Mae hwn yn newydd da i Gaerdydd.   Dinasoedd llwyddiannus yw’r rhai sy’n denu ac yn cadw pobl. Yn benodol, mae Caerdydd yn ddinas ifanc, a thros y ddegawd sydd i ddod, bydd twf mawr yn y boblogaeth oedran gweithio, sef arwydd o gryfder economi’r ddinas.

Bydd y twf hwn yn dod â heriau yn ei sgil. Bydd yn rhoi pwysau ar y seilwaith ffisegol, cymdeithasol a gwasanaethau cyhoeddus y ddinas. Bydd angen ffyrdd cynaliadwy newydd o deithio o gwmpas y ddinas, adeiladu cartrefi newydd – yn wir, cymunedau cyfan newydd – a gefnogir gan fuddsoddiad mewn seilwaith ynni carbon isel a dŵr. Bydd mwy o bobl ifanc yn golygu mwy o ysgolion a mwy o athrawon. Bydd angen mwy o wasanaethau iechyd gan gynnwys meddygfeydd. Bydd y twf ym mhoblogaeth hŷn y ddinas hefyd yn golygu mwy o alw am wasanaethau iechyd a gofal. Bydd angen rheoli’r heriau hyn ar adeg o galedi sector cyhoeddus.

Er bod Caerdydd yn perfformio’n dda ar draws nifer o ddangosyddion dinas-eang o ran bod yn lle da i fyw o’i gymharu â dinasoedd craidd eraill, mae anghydraddoldebau mawr yn bodoli o fewn y ddinas. Ceir rhai o’r wardiau tlotaf yng Nghymru o fewn pellter cerdded i rai o’r wardiau mwyaf cefnog, a’r wardiau gyda’r cyfraddau diweithdra uchaf o fewn ychydig filltiroedd i ganolfan fasnachol fwyaf Cymru.

 

Caerdydd Yfory

 

Rhagwelir mai Caerdydd fydd y Ddinas Graidd sy’n tyfu gyflymaf yn y DU dros yr 20 mlynedd nesaf, sy’n arwydd o’i chryfder a’i sefyllfa unigryw yng Nghymru. Mae’r twf a ragwelir yn cynnig cyfleoedd economaidd a diwylliannol mawr i’r ddinas.Gellir datblygu cymunedau cynaliadwy newydd wedi’u cynllunio i ddarparu’r ansawdd bywyd gorau bosibl. Gall Caerdydd gael effaith economaidd hyd yn oed yn fwy positif ar y ddinas-ranbarth ac ar economi Cymru.

Ond bydd cynllunio a rheoli twf y ddinas yn heriol.  Bydd rhaid i’r holl bartneriaid ymdrin â phwysau ar ddarpariaeth gwasanaeth, boed o ran addasu gwasanaethau presennol i fod yn fwy hyblyg, neu drwy gyflwyno mwy a gwell seilwaith a chyfleusterau, mwy o ysgolion a mwy o wasanaethau iechyd.

At hynny, bydd mynd i’r afael â’r anghydraddoldeb sy’n amlwg ledled y ddinas yn hanfodol i ddyfodol y ddinas.  Bydd ymdrin â’r anghydraddoldebau sy’n amlwg ar draws y ddinas yn hanfodol i’w dyfodol. Gwelir y rhain yn glir yng nghanlyniadau economaidd ac iechyd ein dinasyddion, eu bodlonrwydd â Chaerdydd fel lle i fyw, yn ogystal â’u cyrhaeddiad a lles cyffredinol. Mae’r anghydraddoldebau hyn yn niweidio bywydau gormod o ddinasyddion, yn rhoi pwysau ar wasanaethau cyhoeddus, ac yn arwain at effeithiau tymor hir ar economi’r.