Mae Cynllun Datblygu Lleol Caerdydd yn cwmpasu’r cyfnod cynllunio i 2026 ac yn nodi’r seilwaith sydd ei angen i hwyluso a chynnal lefel dwf amcanol y ddinas. Dengys y diagram isod grynodeb o’r cynigion datblygu a gynhwysir yn y cynllun.