Bydd poblogaeth sy’n tyfu’n gyflym yn rhoi pwysau ar seilwaith ffisegol a gwasanaethau cyhoeddus y ddinas.

Rhagwelir mai Caerdydd fydd y Ddinas Graidd sy’n tyfu gyflymaf. Bydd cynnwys y twf hwn yn golygu angen i adeiladu 41,100 o gartrefi newydd a chreu 40,000 o swyddi newydd dros y 10 mlynedd nesaf.

Mae trafnidiaeth yn y ddinas yn flaenoriaeth i ddinasyddion. Bydd cadw Caerdydd i symud yn hanfodol bwysig i ddyfodol economi’r ddinas a mynd i’r afael â materion iechyd y cyhoedd. Gosododd y ddinas darged heriol newydd iddi’i hun o raniad moddol 50:50 rhwng ffurfiau trafnidiaeth gynaliadwy (beicio, cerdded, trafnidiaeth gyhoeddus) a ffurfiau nad ydynt yn gynaliadwy (car) erbyn 2021, a her hyd yn oed fwy o raniad 60:40 erbyn 2026.

 Bydd angen 41,000 o dai newydd a chreu 40,000 o swyddi newydd dros y 10 mlynedd nesaf. Buddsoddi mewn seilweithiau ynni gan gynnwys opsiynau carbon isel eraill gyda’r rhagolygon mai gan Gaerdydd fydd y cynnydd mwyaf yn y galw am nwy (44%) a thrydan (28%) o’r holl Ddinasoedd Craidd.

Bydd twf hefyd yn rhoi pwysau ar wasanaethau cyhoeddus.  Bydd cynnydd sylweddol yn nifer y plant oedran ysgol yn golygu y bydd angen mwy o ysgolion a mwy o athrawon. Disgwylir i nifer y dinasyddion dros 85 oed bron dyblu erbyn 2030. Gan fod pobl hŷn  yn fwy tebygol o fod â chyflyrau hirdymor ac anghenion gofal cymhleth, bydd angen gwasanaethau gofal sylfaenol ychwanegol i ateb anghenion cymunedau’r ddinas.