Fel prifddinas, mae gan Gaerdydd rôl bwysig o ran hyrwyddo Cymru fel gwlad sy’n hollol ddwyieithog. Mae Caerdydd yn y pedwerydd safle o ran nifer y siaradwyr Cymraeg allan o Awdurdodau Lleol Cymru, gyda nifer y siaradwyr Cymraeg yn y brifddinas yn dyblu dros y 25 mlynedd diwethaf. Nododd cyfrifiad 2011 fod 16.2% o bobl Caerdydd yn nodi bod ganddynt un neu fwy o sgiliau yn yr iaith Gymraeg (53,680) gyda 11.1% o’r boblogaeth 3+ oed yn gallu siarad Cymraeg (36,735). Yn 2016, cafodd 4,624 o ddisgyblion eu cofrestru ar gyfer addysg gynradd cyfrwng Cymraeg a dros 2,625 ar lefel uwchradd.

Mae nifer y bobl sy’n gallu siarad Cymraeg yn amrywio’n sylweddol ar draws y ddinas. Er enghraifft, mae mwy na thair gwaith cymaint o bobl yn gallu siarad Cymraeg yn Nhreganna, Pentyrch a Chreigiau/Sain Ffagan o’i gymharu â’r rhai sy’n byw ym Mhentwyn, Tredelerch a Llanrhymni.