Mae Caerdydd wrth wraidd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd1, sydd â 1.5m o bobl, ac mae bron i chwarter (24%) o boblogaeth y ddinas-ranbarth yn byw yno. Y brifddinas yw hyb economaidd y ddinas-ranbarth, gyda bron dwy o bob tair swydd net a grëwyd yn ne-ddwyrain Cymru dros y ddeng mlynedd ddiwethaf yn cael eu creu yng Nghaerdydd.

Bob dydd mae dros 80,000 o bobl – neu dros draean (200,000) o weithlu’r ddinas – yn cymudo i mewn i Gaerdydd o ardaloedd eraill ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd.

Mae hyn yn dangos bod effaith economi Caerdydd yn estyn y tu allan i ffiniau gweinyddol yr awdurdod lleol ac mewn tro yn dibynnu ar bobl, sgiliau a seilwaith y rhanbarth ehangach bob dydd. Strategaethau llywodraethu dinas-ranbarthol cryf ochr yn ochr â gwasanaethau a seilwaith fel trafnidiaeth, tai a datblygu economaidd sy’n cael eu cynllunio a’u darparu i adlewyrchu’r ddaearyddiaeth economaidd ehangach hon yn helpu i gefnogi economïau cryfach a mwy cynhyrchiol.

 

Cymudwyr i Gaerdydd

1Mae Prifddinas-ranbarth Caerdydd yn cynnwys 10 awdurdodau lleol: Vale of Glamorgan, Bridgend, Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tydfil, Caerphilly, Blaenau Gwent, Torfaen, Monmouthshire and Newport.