Yn yr adroddiad hwn mae Caerdydd wedi’i rhannu’n chwe ardal cymdogaeth. Mae’r rhain yn adlewyrchu ‘Partneriaethau Cymdogaeth’ Caerdydd, sy’n dod â phobl, darparwyr gwasanaeth cyhoeddus a swyddogion penderfyniadau ynghyd i ddatblygu datrysiadau cymunedol i faterion lleol.

Mae asesiadau lles wedi’u cynnal ym mhob cymdogaeth yn dangos sut mae cymunedau gwahanol yn profi bywyd yng Nghaerdydd. Mae’r rhain ar gael yn www.partneriaethcaerdydd.co.uk.

Gorllewin Caerdydd

 • Dyma lle mae’r nifer leiaf o bobl yn poeni am ddiogelwch yn ystod y dydd/ar ôl iddi nosi
 • Dyma lle mae’r nifer fwyaf sy’n cytuno bod Caerdydd yn lle glân, deniadol i fyw
 • Llawer o bobl mawr hŷn gyda chymhareb ddibyniaeth uchel
 • Disgwyliad oes cymharol uchel ond gyda chrynodiadau isel ymysg dynion
 • Ddim yn teimlo’n ddiogel wrth feicio
 • Defnydd uchel o gar i deithio i’r gwaith

 

De-orllewin Caerdydd

 • Poblogaeth ifanc
 • Y boblogaeth fwyaf o Bobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig
 • Dyma lle mae’r nifer leiaf o bobl yn poeni am ddiogelwch yn ystod y dydd/ar ôl iddi nosi
 • Lefelau uchel o amddifadedd gyda dwy o bob pum cymuned (41.2%) yn y 10% o ardaloedd mwyaf difreintiedig yng Nghymru
 • Cymhareb uchel o bobl ifanc ddibynnol
 • Lefel uchel o bryder ynghylch gallu fforddio safon byw derbyniol
 • Nifer uchel o bobl yn hawlio budd-daliadau
 • Ddim yn teimlo’n ddiogel ar feic neu’n gyrru ar y ffyrdd

 

Dinas a De Caerdydd 

 • Poblogaeth ifanc (myfyrwyr prifysgol)
 • Y boblogaeth fwyaf o Bobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig
 • Nifer isel o bobl yn hawlio budd-daliadau
 • Nifer gymharol uchel yn cytuno bod pobl yn cael mynediad i gyfleoedd i gyflawni eu potensial
 • Dim llawer yn poeni am ddiogelwch wrth gerdded yng nghanol y ddinas yn ystod y dydd/ar ôl iddi nosi
 • Ardal gymharol ddifreintiedig – bron rhan o bump (39.1%) o’r cymunedau yn yr 20% o ardaloedd mwyaf difreintiedig yng Nghymru
 • Lefel isel o foddhad o ran iechyd
 • Crynodiad uchel o allyriadau NO2

 

Gogledd Caerdydd

 • Dyma lle mae dinasyddion yn poeni leiaf am allu fforddio safon byw derbyniol
 • Y gyfradd isaf o bobl sy’n hawlio budd-daliadau
 • Y nifer uchaf sy’n cytuno bod pobl yn cael mynediad i gyfleoedd i gyflawni eu potensial
 • Y lefel uchaf o foddhad o ran iechyd
 • Poblogaeth hŷn â chymhareb ddibyniaeth uchel
 • Diogelwch ddim yn broblem yn ystod y dydd
 • Llawer yn poeni am ddiogelwch yn y nos yng nghanol y ddinas
 • Defnydd uchaf o gar neu fan i deithio i’r gwaith

 

De-ddwyrain Caerdydd

 • Poblogaeth fawr o fyfyrwyr a’r gymhareb ddibyniaeth isaf
 • Lefel gymharol uchel o foddhad o ran iechyd
 • Boddhad isaf â gwasanaethau cyhoeddus
 • Dyma lle mae’r nifer leiaf yn teimlo’n ddiogel ar feic neu’n gyrru ar y ffyrdd
 • Boddhad isaf o ran iechyd meddwl
 • Nifer isel yn cytuno bod pobl yn cael mynediad i gyfleoedd i gyflawni eu potensial
 • Nifer isaf yn teithio i’r gwaith yn y car
 • Crynodiad uchel o lefelau NO2

 

Dwyrain Caerdydd

 • Poblogaeth fawr o Bobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig
 • Canfyddiad mawr o ddiogelwch gartref yng ngolau ddydd.
 • Poblogaeth ifanc â’r gymhareb ddibyniaeth uchaf
 • Lefelau uchel o amddifadedd gyda dwy o bob pum cymuned (43.5%) yn y 10% o ardaloedd mwyaf difreintiedig yng Nghymru
 • Dyma lle mae’r nifer fwyaf yn poeni am fforddio safon byw derbyniol
 • Nifer fawr o bobl yn hawlio budd-daliadau (uchaf ar gyfer pobl ifanc 18-24 oed)
 • Disgwyliad oes cymharol isel
 • Boddhad cymharol isel â gwasanaethau cyhoeddus
 • Dyma lle mae’r nifer isaf yn cytuno bod pobl yn cael mynediad i gyfleoedd i gyflawni eu potensial
 • Lefel isaf o foddhad o ran iechyd
 • Dyma lle mae’r mwyaf o bobl yn poeni am ddiogelwch yn y nos