Mae Caerdydd ychydig yn is na chyfartaledd Cymru o ran nifer yr aelwydydd di-waith. Fodd bynnag, mae 16% o blant dibynnol 15 oed ac iau yn byw mewn aelwydydd sy’n dibynnu ar fudd-daliadau. Hefyd mae tlodi mewn gwaith yn fater sy’n dod yn fwyfwy amlwg. Mae dros chwarter y plant o dan 20 oed yn y ddinas yn byw mewn teuluoedd incwm isel. Gweler isod ddosbarthiad plant mewn teuluoedd incwm isel ar draws Caerdydd ar ddiwedd mis Awst 2014. Mae’n amrywio o ddim ond 5.2% yn Rhiwbeina i 47.5% yn Nhrelái.

O’i chymharu â dinasoedd mawr eraill yn y DU, mae Caerdydd yn berfformiwr canol y tabl. Mae canran y plant sy’n byw mewn aelwydydd incwm isel yn sylweddol uwch mewn rhai o ddinasoedd mawr Lloegr, megis Birmingham a Manceinion.