Er bod y gyfradd ddiweithdra yng Nghaerdydd yn is na’r rhan fwyaf o ‘ddinasoedd craidd’ eraill, ceir gwahaniaeth sylweddol ar draws y ddinas o ran y gyfradd cyfrif hawlwyr (h.y. y nifer y bobl sy’n hawlio budd-daliadau yn bennaf oherwydd eu bod yn ddi-waith) gyda’r cyfraddau uchaf yn Nhrelái, Caerau a Sblot a’r rhai isaf yn ardaloedd Creigiau/Sain Ffagan, Cyncoed a Llys-faen.

Hefyd mae gwahaniaethau sylweddol mewn cyfraddau diweithdra wrth gymharu gwahanol grwpiau mewn cymdeithas. O ran y gwahaniaeth mewn cyfraddau diweithdra rhwng y bobl gydag anabledd sy’n cyfyngu ar eu gallu i weithio a’r rhai heb anabledd o’r fath (Arolwg Poblogaeth Blynyddol), yng Nghaerdydd mae’r gwahaniaeth cydradd-bedwerydd uchaf ar draws yr holl ddinasoedd craidd. Mae’r un peth yn wir yn achos cyfraddau diweithdra rhwng poblogaethau gwyn a lleiafrifol ethnig yn y ddinas (Cyfrifiad 2011).