Mae bron traean o aelwydydd yng Nghaerdydd yn byw mewn tlodi. Gweler isod ddosbarthiad yr aelwydydd sy’n byw mewn tlodi – a ddiffinnir fel canran yr aelwydydd y mae eu hincwm yn is na 60% o’r incwm canolrifol blynyddol. Yn Llys-faen, dim ond 9% o aelwydydd sy’n byw mewn tlodi, o’i gymharu â bron i hanner yr holl aelwydydd (47.9%) yn Nhrelái.  Dengys y map hefyd y gellir canfod tlodi mewn rhannau o’r ddinas sy’n gyffredinol yn cael eu hystyried yn rhai mwy cefnog.