Caiff gwydnwch ecosystem yn cael ei fesur ar sail pa mor dda y gall addasu i ffactorau megis llygredd a newidiadau i ddefnydd tir.

Mae gan Gaerdydd rwydwaith o gynefinoedd, parciau, a mannau gwyrdd sy’n â chysylltiadau agos.  Mae Afonydd Elái, Taf a Rhymni’n goridorau cynefin pwysig. Bydd cynnal a gwella cysylltedd ecosystem Caerdydd yn hanfodol o ran sicrhau y gall fflora a ffawna’r ddinas wrthsefyll newid amgylcheddol.

At hynny, nid yn unig y bydd gwydnwch ein mannau gwyrdd yn diogelu bywyd gwyllt ond hefyd yn cynnal asedau cymunedol pwysig sy’n cyfrannu at lesiant corfforol a meddyliol trigolion y ddinas.