Mae pobl yn gwneud tua 1.5 miliwn o deithiau bob dydd wrth deithio i mewn ac allan o Gaerdydd (dros 25% o deithiau yn Rhanbarth y De-ddwyrain), gyda nifer fawr o deithiau’n dod o awdurdodau lleol cyfagos, megis Bro Morgannwg, Rhondda Cynon Taf a Chaerffili.  Gwneir 80% o symudiadau cymudo i mewn i’r ddinas mewn car.

Mae teithio o fewn y ddinas yn un o’r materion pwysicaf i’n dinasyddion. Teimla dros 60% o ddinasyddion Caerdydd bod problemau teithio a thrafnidiaeth yng Nghaerdydd yn ddifrifol neu’n ddifrifol iawn.

Ar hyn o bryd, dominyddir trafnidiaeth yng Nghaerdydd gan deithiau car preifat.  Dangosodd cyfrifiad 2011 bod mwy o bobl yn teithio i’r gwaith mewn car neu fan nag mewn unrhyw Ddinas Graidd arall. Roedd canran gymharol fach o gymudwyr yn defnyddio bysiau neu drenau ar gyfer eu taith i’r gwaith.  Roedd Caerdydd cymharu’n well â Dinasoedd Craidd eraill o ran y ganran o bobl sy’n beicio i’r cerdded.

Gan fod 57% o breswylwyr Caerdydd yn teithio llai na 5km, mae cyfle realistig i wneud mwy o deithiau drwy ddefnyddio dulliau actif. Mae darlun cynyddol bosibl gan ddata a gasglwyd yn ddiweddar gan Gyngor Dinas Caerdydd. Yn 2016, roedd 11.5% o’r bobl yn dweud eu bod yn defnyddio’r trên i fynd i’r gwaith 5 diwrnod yr wythnos, dywedodd 12% ei bod yn defnyddio bws bum niwrnod yr wythnos ac roedd bron i un o bob pump yn dweud ei fod yn cerdded i’r gwaith bob dydd.

Bydd annog pobl i ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus, yn enwedig ar gyfer teithiau byr a rheolaidd megis teithio i’r gwaith, yn lleihau allyriadau carbon a NO2 ynghyd â chreu effeithiau amgylcheddol buddiol eraill, megis gwella iechyd pobl a chefnogi economi’r ddinas.