Caerdydd Heddiw

Mae pobl wrth eu bodd yn byw yng Nghaerdydd. Mae prifddinas Cymru yn eistedd yn gyson agos at frig y polau, arolygon ac adolygiadau o ansawdd bywyd mewn dinasoedd yn y DU ac Ewrop.

Noda’i dinasyddion fod diwylliant, chwaraeon, siopa a mannau cyhoeddus a gwyrdd Caerdydd ymysg y gorau yn Ewrop, a’u bod yn helpu i ddenu ymwelwyr o bob cwr o’r byd. Mae trigolion hefyd yn gyson hapus gydag ansawdd ac effeithlonrwydd gwasanaethau cyhoeddus y ddinas, yn enwedig o gymharu â dinasoedd eraill yn Ewrop.

Er bod dangosyddion o lesiant ar lefe y ddinas yn rhoi darlun cadarnhaol, amrywia’r lefelau o lesiant yn sylweddol ledled y ddinas (gweler pennod 7 am ragor o fanylion), gyda gwahaniaethau mawr ym mha mor llewyrchus, diogel, iechyd, medrus, glân a gwyrdd yw Caerdydd rhwng yr ardaloedd mwyaf breintiedig a difreintiedig.

Mae tai, sy’n elfen ganolog o ansawdd bywyd, yn parhau i fod yn gymharol anfforddiadwy yng Nghaerdydd o gymharu â dinasoedd mawr eraill ym Mhrydain, ac yn ystod y blynyddoedd diwethaf, gwelwyd cynnydd sylweddol yn nifer y bobl sy’n ddigartref neu’n cysgu ar y stryd. Ar ben hynny, nododd dros 50% o drigolion eu bod yn pryderu ynghylch eu gallu i fforddio safon byw gweddus.

 

Caerdydd Yfory

Gwnaeth y pôl Ewropeaidd diweddaraf roi Caerdydd yn y trydydd safle o blith prifddinasoedd y cyfandir ar gyfer safon byw. Nod Caerdydd yw bod yn rhif un.

I gyflawni hyn bydd angen sicrhau bod dinasyddion yn fodlon iawn ar fywyd yn y ddinas, adeiladu ymdeimlad o gymuned yn y ddinas ac, yn allweddol, sicrhau gwasanaethau cyhoeddus gwych ar adeg o alw cynyddol a llymder yn y sector cyhoeddus.

Mae gan Gaerdydd asedau sylweddol i adeiladu arnynt o ran ein celfyddydau a’n diwylliant, mannau gwyrdd ac ymrwymiad ein dinasyddion i wella ein cymunedau. Dangosodd yr Archwiliad Ewropeaidd hefyd fod y ddinas yn perfformio’n dda o ran gofal iechyd, cyfleusterau chwaraeon a manwerthu.Fodd bynnag, yn ôl dinasyddion Caerdydd, eu hiechyd wrth iddynt heneiddio, fforddiadwyedd tai, costau bwyd ac ynni a mynediad i wasanaethau fydd yn cael yr effaith fwyaf ar eu lles yn y dyfodol.   Nodwyd trafnidiaeth gyhoeddus, tagfeydd ac amgylcheddau lleol glân yn faterion allweddol ar gyfer gwella lles y ddinas.

Bydd defnyddio ffyrdd newydd o weithio, cynnwys cymunedau yn y gwaith o ddylunio a darparu gwasanaethau a gweithio i atal problemau cyn iddynt godi yn allweddol i fynd i’r afael â’r materion hyn.

Yn benodol, bydd angen cau’r bwlch lles rhwng cymunedau a mynd i’r afael â heriau hirdymor fel tlodi cyson ac iechyd gwael os ydym am gyflawni’r weledigaeth o sicrhau mai Caerdydd yw’r brifddinas orau yn Ewrop i fyw ynddi.