Roedd llawer o gwestiynau am les yn Holi Caerdydd 2016. Y ffactorau pwysicaf o ran byw bywyd iach a hapus oedd:

 • ‘Bod yn ffit ac yn iach’ (37.6%)
 • ‘Cael teulu a ffrindiau da’ (33.8%)
 • ‘Bwyta’n iach’ (28.7%)
 • ‘Sicrwydd ariannol’ (19.3%)

O ran gwasanaethau neu sefydliadau lleol sy’n cael effaith gadarnhaol ar bobl a lles cymunedol, gwnaeth ‘Parciau a mannau agored’ (28.6%) ddod i’r brig o gryn bellter gan gynnwys:

 • ‘Llyfrgell/Hyb’ (13.4%
 • ‘Canolfannau Hamdden’ (9.6%)
 • ‘Iechyd a Gofal Cymdeithasol’ (6.9%).

Wrth ystyried eu lles i’r dyfodol, ac yn benodol y materion hynny a all effeithio ar eu lles dros y pum mlynedd nesaf, gwnaeth bron traean o’r ymatebwyr nodi mai ‘Iechyd a Symudedd’ oedd y ffactor pwysicaf (32.6%), ac yna:

 • ‘Cyllid’ (19.3%)
 • ‘Heneiddio’ (16.3%)
 • ‘Chyflogaeth Briodol’ (13.3%)
 • ‘Gwasanaethau Hygyrch a Fforddiadwy’ (9.7%).

Cafodd trigolion hefyd eu holi pa wasanaethau a chymorth fyddai’n helpu i gynnal neu wella eu lles.  Y pwysicaf oedd ‘cael perthnasau da â theulu a ffrindiau’ ac yna ‘Bod yn ddiogel yn ariannol’ a ‘Cael mynediad i fannau agored’.