Yn ogystal â’r manteision y mae gwirfoddoli’n eu cynnig i gymunedau Caerdydd, gan eu gwneud yn fwy cadarn, gall helpu pobl i fagu hyder a hunan-barch, dysgu sgiliau a gwella eu CV, a rhoi rhywbeth yn ôl i’r bobl o’u hamgylch, gan feithrin ymdeimlad o gydlyniant cymunedol. Gall wella gallu pobl i ymdopi â salwch, annog ffyrdd iach o fyw a lleihau achosion o iselder a straen.

Mae 28% o bobl Caerdydd yn gwirfoddoli mewn rhyw ffordd gydag elusennau, grwpiau ieuenctid, grwpiau amgylcheddol a grwpiau ffydd. Mae pobl hŷn a phobl nad ydynt mewn cyflogaeth lawn amser yn fwy tebygol o lawer o wirfoddoli na phobl dan 35 oed. Fodd bynnag, dim ond 43.5% o bobl sy’n teimlo eu bod yn gwybod sut i fanteisio ar gyfleoedd gwirfoddoli.