Mae tai yn allweddol i safon byw. Mae cartrefi da yn gysylltiedig â’r holl ganlyniadau sydd wedi’u cynnwys yn yr adroddiad hwn.

Mae tai yng Nghaerdydd yn gymharol anfforddiadwy o gymharu â dinasoedd eraill. Mae’r tŷ cyffredin yn costio tua wyth gwaith y cyflog cyfartalog; yn Lerpwl mae tŷ’n costio chwe gwaith y cyflog cyfartalog. Dim ond ym Mryste mae tai yn llai fforddiadwy. Mae pobl ifanc yng Nghaerdydd yn arbennig o bryderus ynghylch cymryd eu cam cyntaf ar yr ysgol eiddo. Yn 2016 Arolwg Holi Caerdydd, dywedodd traean (33.6%) o bobl ifanc eu bod yn ‘pryderu’n fawr’ am gostau tai o gymharu â dim ond 12.8% o bobl 55+ oed.

Gall prisiau tai uchel olygu safonau byw gwaeth gan fod cyfran uwch o incwm yn cael ei gwario ar gostau tai.  Gall hefyd gael effaith negyddol ar les meddyliol a dewisiadau bywyd pobl, megis pryd y gallant fforddio cael plant, ac mae’n sbarduno anghydraddoldeb sy’n pontio’r cenedlaethau.