Roedd 73% o bobl yn teimlo bod safon gwasanaethau cyhoeddus Caerdydd yn dda ar y cyfan (o gymharu â 65.6% yn 2015). Roedd cyfran uwch o bobl yn Ne-ddwyrain Caerdydd yn tueddu i anghytuno neu anghytuno’n gryf â’r datganiad hwn a thueddai 20% o’r rhai a alwodd eu hunain yn anabl i anghytuno neu anghytuno’n gryf.

Pan ofynnwyd i ymatebwyr nodi pa newidiadau i wasanaethau cyhoeddus fyddai’n cael yr effaith fwyaf positif ar eu lles, gwnaeth bron chwarter nodi gwella trafnidiaeth a lleihau tagfeydd (24.0%), a gwnaeth 15.0% nodi amgylchedd lleol glanach.