Mae cost ynni yn bryder arbennig i bobl Caerdydd. Dywedodd bron dau o bob tri ymatebwr i arolwg Holi Caerdydd eu bod yn bryderus iawn neu’n eithaf pryderus am gostau ynni.

Mae bron 25% o gartrefi yng Nghaerdydd yn dioddef o dlodi tanwydd.  Diffinnir cartref sy’n dioddef o dlodi tanwydd fel un sy’n gwario mwy na 10% o’i incwm ar danwydd i wresogi’r tŷ’n ddigonol.  Mae’r bobl fwyaf agored i niwed mewn cymunedau yn fwy tebygol o fod ar incwm isel a phrofi tlodi tanwydd ochr yn ochr â mathau eraill o amddifadedd. Mae cysylltiad rhwng cartrefi oer â mwy o farwolaethau yn y gaeaf, salwch anadlol ac effeithiau ar iechyd meddwl, a gall effeithio’n benodol ar blant.