Nid yw pobl sy’n dioddef o dlodi bwyd yn gallu fforddio neu gael mynediad i ddeiet iach. Nid yw’n ymwneud â’r swm o fwyd yn unig; mae’n ymwneud â chael mynediad i siopau sy’n gwerthu bwydydd iach a’r materion cymdeithasol sy’n effeithio ar ba fwydydd sy’n cael eu bwyta. Gall deiet gwael arwain at gyflyrau cronig fel clefyd y galon, gordewdra a diabetes. Edrychir ar effeithir deiet gwael ar iechyd yn fanylach yng Nghanlyniad 4.

Mae hwn yn fater y bydd angen edrych yn ddyfnach iddo yng Nghaerdydd, ond gwyddwn fod deiet afiach yn dueddol o fod yn gysylltiedig ag incwm isel.  Mae pobl â chymwysterau lefel is yn llai tebygol o fwyta digon o ffrwythau a llysiau ac mae pobl o gefndiroedd difreintiedig yn dueddol o fod â chyfleusterau a sgiliau coginio gwaeth.

Gwnaeth yr ymateb i Arolwg Holi Caerdydd 2016 hefyd ddynodi bod lefelau tlodi bwyd yn gysylltiedig â lefelau amddifadedd incwm a ffurfiau eraill ar amddifadedd ledled y ddinas:

  • Dywedodd 8.2% yng ‘Nghanol a De Caerdydd’ a 7.5% o bobl yn Ne-ddwyrain Caerdydd eu bod wedi colli pryd yn ystod y pythefnos diwethaf oherwydd diffyg arian o’i gymharu â dim ond 3.3% o bobl yn ardal gyfoethocach Gogledd Caerdydd.
  • Mae 19.7% (bron 1 o bob 5) yn Nwyrain Caerdydd wedi adrodd bod pryderon ynghylch arian wedi eu hatal rhag gwahodd eu ffrindiau neu ffrindiau eu plant draw am bryd unwaith y mis o’i gymharu ag 8.4% yng Ngogledd Caerdydd.