Mae Gwerth Ychwanegol Crynswth yn mesur gwerth nwyddau a gwasanaethau a gynhyrchir mewn ardal, ac yn rhoi syniad felly o ba mor gryf yw’r economi yno. Yn 2014, roedd Gwerth Ychwanegol Crynswth Caerdydd a’r Fro yn £22,107, sy’n uwch o lawer na’r cyfartaledd yng Nghymru ond sy’n is na llawer o ddinasoedd mawr eraill y DU. Nid yw perfformiad Caerdydd wedi bod yn gwella cyn gyflymed â chyfartaledd y DU yn y blynyddoedd diwethaf a dim ond nawr mae’n dychwelyd i’r lefelau cyn yr argyfwng economaidd, sy’n awgrymu bod angen i economi Caerdydd, fel yr economi genedlaethol, ddatrys ei ‘phos cynhyrchiant’ lleol ei hun.

Dros y ddegawd ddiwethaf gwelwyd twf cadarn o ran swyddi, gyda nifer fawr o swyddi newydd (mwy nag 20,000) yn cael eu creu mewn gwasanaethau ariannol a phroffesiynol; twf mewn gweinyddiaeth gyhoeddus ac addysg, ac mewn manwerthu, gwestai a bwytai; gyda lleihad bychan yn nifer y swyddi mewn adeiladu a gweithgynhyrchu.  Mae llawer o’r twf hwn wedi’i grynhoi yng nghanol y ddinas ac yn ne a dwyrain y ddinas; dwy o’r ardaloedd sydd â’r lefelau uchaf o ddiweithdra.