Mae bron dau o bob tri phreswylydd o’r farn bod gan Gaerdydd economi ffyniannus a llewyrchus, ond rhaid ystyried hyn ochr yn ochr â chanlyniadau Archwiliad Trefol yr UE lle nododd 43% o bobl ei bod hi’n ‘rhwydd dod o hyd i swydd’ yng Nghaerdydd.

Mae llai o ymatebwyr sy’n byw yn Ne-ddwyrain a De-orllewin Caerdydd yn credu bod y ddinas yn economaidd gryf. Ceir bylchau tebyg o ran cyflogaeth ac incwm, sy’n amrywio’n fawr ar draws y ddinas.  Yn yr un modd, mae llai o bobl anabl a phobl o gefndiroedd lleiafrifol ethnig yn teimlo bod economi’r ddinas yn gwneud yn dda.

O ystyried pwysigrwydd cyflogaeth ac incwm o ran lles, mae angen mynd i’r afael â’r rhwystrau penodol i gyflogaeth y mae llawer o’r bobl sydd bellach o’r farchnad lafur yn eu profi.