Caerdydd sydd â’r ganran yn ail uchaf o unrhyw awdurdod lleol yng Nghymru o bobl ifanc (ymadawyr Blwyddyn 11) nad ydynt mewn Addysg, Cyflogaeth na Hyfforddiant. Nid cost economaidd yn unig sydd i’r methiant i ymdrin â hyn, ond hefyd effeithiau ar lefelau diweithdra, troseddu, iechyd a lles.

Yn benodol, mae ein pobl ifanc sydd fwyaf agored i niwed megis Plant sy’n Derbyn Gofal a gofalwyr sy’n oedolion ifanc yn wynebu heriau a rhwystrau sylweddol i gynnydd, ac maen nhw’n fwy tebygol o adael yr ysgol heb gymwysterau.

Gwnaed cynnydd mewn blynyddoedd diweddar.  Er gwaethaf cynnydd bychan yn 2015 o ran y ganran o bobl ifanc NEET yr ydym yn ymwybodol ohonynt, mae’r gostyngiad o 10.6% yn 2008 i 3.0% yn 2016 yn adlewyrchu tueddiad hirdymor am i lawr.

Gan ganolbwyntio ar baratoi ein pobl ifanc at fyd gwaith, mae angen i ni wneud mwy i wella’n sylweddol y canlyniadau ar gyfer y rheiny nad ydynt yn ymgysylltu neu’r rheiny sydd mewn perygl o beidio ag ymgysylltu ag addysg.