Mae perfformiad TGAU yn dal i wella gyda 62.5% o ddisgyblion Caerdydd yn 2015/16 yn cyflawni o leiaf pum gradd A* i C, gan gynnwys mathemateg a Chymraeg neu Saesneg, cynnydd o 12.6 pwynt canran dros y tair blynedd diwethaf.  Fodd bynnag, mae’r bwlch mewn cyflawniad rhwng y rhai sy’n derbyn Prydau Ysgol am Ddim (PYDd) a disgyblion nad ydynt yn cael PYDd yn parhau yn ein hysgolion.

Nodir effaith sylweddol tlodi ar ganlyniadau addysgol yn hwyrach ymlaen yn yr adroddiad dan y Canlyniad ‘Teg, Cyfiawn a Chynhwysol’.