Caerdydd Heddiw

Mae Caerdydd yn ddinas gymharol ddiogel. Dros y 10 mlynedd ddiwethaf, gostyngodd troseddu yn ddramatig gyda llai o fyrgleriaethau, achosion o ddifrod troseddol, ac ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Fodd bynnag, ni fu gostyngiad cyfatebol mewn ofn trosedd. Nid yw trigolion yn teimlo’n hyderus eu bod hwy, eu teuluoedd a’u cymunedau yn ddiogel. Mae merched yn llai tebygol o deimlo’n ddiogel yn eu cymunedau o’u cymharu â dynion, ac mae cymunedau mwyaf difreintiedig y ddinas yn debygol o brofi effeithiau trosedd.

Tra bod Caerdydd yn ddinas ddiogel i’r mwyafrif llethol, mae nifer fach o bobl – yn enwedig plant a menywod – yn destun i gamdriniaeth, trais a cham-fanteisio. Os am ddod y brifddinas orau i fyw ynddi yn Ewrop, rhaid cael ansawdd gwych bywyd, diogelwch a sicrwydd i’r holl ddinasyddion, yn enwedig y rhai sydd fwyaf agored i niwed.

Caerdydd Yfory

Mae bod yn ddiogel a theimlo’n ddiogel yn gyson yn flaenoriaethau uchaf i drigolion ac ymwelwyr.  Bu gostyngiad cyflym a sylweddol yn nifer y troseddau yng Nghaerdydd dros y 10 mlynedd ddiwethaf, yn unol â’r hyn a brofwyd mewn dinasoedd mawr eraill yn y DU. Fodd bynnag, mae ofn trosedd yn parhau i fod yn uwch nag y mae’r lefelau troseddau gwirioneddol yn awgrymu y dylai fod. Hefyd mae lefelau troseddu yn amrywio’n sylweddol ar draws y ddinas, yn dilyn patrymau incwm ac anghydraddoldeb iechyd.

Mae siâp troseddau’n newid ac yn addasu hefyd. Mae’r rhyngrwyd wedi dod â mathau ychwanegol o drosedd ac wedi rhoi llwyfan rhyngwladol i droseddau eraill, megis twyllo cwsmeriaid. Gwelir effaith rhwydweithio troseddol ar-lein mewn meysydd megis camfanteisio’n rhywiol ar blant a therfysgaeth ryngwladol. Efallai y bydd yn rhaid i genedlaethau yfory ymdrin â throseddau hollol newydd.

Er bod tueddiadau hyd yma wedi dangos gostyngiad yn lefelau cyffredinol y troseddau a gofnodwyd, mae’r gwahaniaethau sylweddol rhwng lefelau troseddu yn ein cymdogaethau yn debygol o barhau oni bai fod y gwaith yn cael ei wneud i’w lleihau. Felly bydd ymdrin â mannau troseddu problemus yn gwneud Caerdydd yn fwy diogel ac yn helpu i leihau ofn trosedd. Bydd hefyd yn helpu i ymdrin â materion cenedlaethau ar draws ein cymdogaethau, gan dorri patrymau ymddygiad niweidiol. Yn yr un modd, mae lleiafrif bychan o blant ac oedolion yn agored i gamdriniaeth, trais a cham-fanteisio, a all gael effaith ar weddill eu bywydau. Bydd datblygu dulliau cydgysylltiedig pellach i amddiffyn trigolion y ddinas sydd fwyaf agored i niwed yn parhau i fod yn hanfodol.

Mae Caerdydd yn ddinas amrywiol gyda dros 100 o ieithoedd yn cael eu siarad, ac mae’r amrywiaeth hon yn debygol o gynyddu yn y dyfodol. Bydd cydlyniad cymunedol – synnwyr o berchnogaeth y mae cymunedau’n ei deimlo, a’r perthnasau cryf a positif ynddyn nhw – yn fwyfwy pwysig wrth i Brexit, rhyfeloedd, newid yn yr hinsawdd, terfysgaeth ryngwladol a phwysau economaidd gael effaith ar symudiad rhyngwladol pobl. Wrth i’r boblogaeth dyfu a dod yn fwy amrywiol, mae’n bwysig ein bod yn parhau i adeiladu ar hanes hir Caerdydd o fod yn ddinas agored a chynhwysol.