Mae pa mor ddiogel mae pobl yn teimlo yn bwysig gan ei fod yn aml yn effeithio ar safon byw. Mae pobl sy’n credu eu bod yn debygol o ddioddef o drosedd yn dueddol o ddweud bod ganddynt lefelau lles gwaeth.  Roedd 75% o ymatebwyr i arolwg Holi Caerdydd 2016 yn teimlo bod Caerdydd yn ddinas ddiogel ac roedd 85% o’r rheiny a ymatebodd i’r Archwiliad Trefol yn cytuno. Gwnaeth yr ymatebion i fersiwn ddrafft yr adroddiad hwn hefyd nodi diogelwch fel un o asedau Caerdydd fel dinas.

Fodd bynnag, ceir gwahaniaethau amlwg rhwng cymunedau gwahanol Caerdydd. Mae trigolion yn Nwyrain Caerdydd a phobl anabl ymysg y rheiny sydd leiaf tebygol o gredu bod Caerdydd yn ddinas ddiogel (mae 65.0% a 58.9% yn credu ei bod hi, yn y drefn honno). Mae’r farn ar ddiogelwch hefyd yn amrywio’n sylweddol ar draws y chwe ardal cymdogaeth, o 77.8% yng Ngorllewin Caerdydd i ddim ond 65% yn Nwyrain Caerdydd.

Ceir barn wahanol ar ddiogelwch yn y ddinas mewn perthynas â gweithgareddau gwahanol. Roedd ymatebwyr yn fwyaf tebygol o deimlo’n anniogel wrth feicio (60.2%), cerdded yng nghanol y ddinas (44%) neu deithio ar fws (30.4%) ar ôl iddi nosi. Cafwyd y canlyniadau hyn drwy weithgarwch ymgysylltu ar yr adroddiad hwn, gyda gwella diogelwch ar y ffyrdd, yn arbennig i feicwyr, diogelwch yng nghanol y ddinas yn y nos a lleihau ymddygiad gwrthgymdeithasol yn themâu a gododd dro ar ôl tro ar gyfer gwella lles yng Nghaerdydd.

Mae gan gymunedau a phobl wahanol farn wahanol iawn ar y ddinas: mae llai na hanner o bobl anabl (44.9%) a menywod (49.0%) yn teimlo’n ddiogel wrth gerdded yng nghanol y ddinas ar ôl iddi nosi o gymharu â dau o bob tri (64.9%) dyn. Dim ond un o bob pum dyn (21.7%) sy’n teimlo’n ‘anniogel’ wrth deithio ar fws ar ôl iddi nosi, o gymharu â dau o bob pum (43%) person anabl.