Mae cam-drin domestig yn cwmpasu camdriniaeth emosiynol, seicolegol, ariannol neu rywiol o fewn teulu neu berthynas agos yn ogystal â thrais corfforol. Mae’r goblygiadau’n fawr, yn effeithio ar bopeth o les meddyliol a chorfforol y dioddefwr i’w sefyllfa ariannol, ei berthnasau â theulu a ffrindiau, a’i allu i gadw swydd.

Ceir mwy a mwy o dystiolaeth fod effaith cam-drin domestig yng nghartref plentyn yn un o nifer o ffactorau a elwir yn ‘brofiadau plentyndod negyddol’ a all gael effaith hirdymor, nid yn unig ar les meddyliol a chorfforol plentyn ond hefyd ar ei gyrhaeddiad addysgol a pha mor debygol ydyw o fyw mewn ffyrdd nad ydynt yn iach, er enghraifft drwy smygu neu gael ei dderbyn i’r system cyfiawnder troseddol.

Mae’r math hwn o gamdriniaeth hefyd yn cael effeithiau ehangach ar gymdeithas, gan gynnwys mwy o bwysau ar wasanaethau cyhoeddus ac effeithiau ar gyflogwyr dioddefwyr a all fod i ffwrdd o’r gwaith oherwydd camdriniaeth.   Cafwyd 2,815 o droseddau domestig yng Nghaerdydd yn 2015/16 ac o’r rhain cafodd 2,348 eu cofnodi fel trais yn erbyn y person a 54 fel troseddau rhywiol.