Gall dioddef o drosedd dreisgar gael goblygiadau nid yn unig o ran lles corfforol ond hefyd i iechyd meddwl. Gallai dioddefwyr ddatblygu pryder, iselder, anhwylder pryder ôl-drawmatig neu broblemau camddefnyddio sylweddau. Yn eu tro, gall y canfyddiadau hyn effeithio ar eu perthnasoedd personol a gwaith.

Mae nifer yr achosion ‘Trais yn Erbyn y Person’ yng Nghaerdydd yn gymharol isel o gymharu â dinasoedd eraill yn y DU. Wedi dweud hynny, mae hwn yn nifer sydd wedi bod yn cynyddu dros y blynyddoedd diwethaf. Nid yw’r prif gynnydd mewn Trais yn Erbyn y Person yn ymosodiadau difrifol, ond yn hytrach maent yng nghategori mân ymosodiadau/ trefn gyhoeddus, fel ymosodiad heb anaf, aflonyddu ac ofn y cyhoedd, dychryn neu ofid.