Mae troseddau casineb yn ddigwyddiadau neu’n droseddau yn erbyn rhywun ar sail rhan o’i hunaniaeth: anabledd, ethnigrwydd, crefydd neu gred, cyfeiriadedd rhywiol, neu hunaniaeth rhywedd. Yn yr un modd â’r troseddau a drafodwyd dan y Canlyniad ‘Mae Pobl yng Nghaerdydd yn Ddiogel ac yn Teimlo’n Ddiogel’, gallent gael effaith ar ba mor ddiogel y mae unigolyn yn ei deimlo yn ei gartref ei hun, a lles personol, ond gall hefyd gael effaith ehangach ar y gymuned.

Yng Nghaerdydd, mae nifer y digwyddiadau casineb yr adroddir amdanynt wedi cynyddu dros y blynyddoedd diwethaf ac yn 2015/16 roedd cynnydd o 11% yn nifer y Troseddau Casineb a gofnodwyd o’i gymharu â’r flwyddyn flaenorol. Fodd bynnag, gallai hyn adlewyrchu ymdrechion i gynyddu adrodd.

Mae cymhariaeth o gyfanswm y troseddau casineb yn dangos bod De Cymru yn ardal heddlu sy’n perfformio tua’r canol. Er bod ardaloedd gyda lefelau uwch o droseddau casineb, mae hefyd ardaloedd sydd â lefelau sylweddol is, megis ardal Heddlu Northumbria, sy’n cynnwys Newcastle Upon Tyne.