Gallai gael effaith ddifrifol ar ddioddefwyr a chymunedau, gan wneud i bobl deimlo’n anniogel yn eu cartrefi eu hunain a’r ardaloedd cyfagos. Gall hefyd effeithio ar les cymunedol, gan y gallai arwain at gymdogaethau’n cael eu hesgeuluso a dirywio. Gallai hefyd effeithio ar ymdeimlad pobl o’u cysylltiadau â’u cymunedau lleol a’r economi leol.

Mae Caerdydd wedi gweld gostyngiad sylweddol o 70% mewn lefelau YGG5 ers 2007/08 a dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf mae’r gostyngiad wedi bod yn unol â gostyngiadau yng Nghymru a Lloegr.

5Byddai’n ymddangos bod rhai mathau o ymddygiad gwrthgymdeithasol bellach yn cael eu categoreiddio fel Drefn Gyhoeddus Troseddau ac gofnodi fel “Trais yn Erbyn yr Unigolyn”.