O gymharu â gweddill Cymru, mae Caerdydd yn gwneud yn gymharol dda o ran y ganran o bobl sy’n bwyta pum dogn o ffrwythau a llysiau y dydd, sy’n gostwng y risg o broblemau iechyd difrifol, megis clefyd y galon, strôc a rhai mathau o ganser. Gostyngodd y gyfradd i bwynt isel yn 2013-14, ond mae’n dechrau gwella eto. Er hynny, mae’n dal i beri pryder, o ystyried y dangosyddion iechyd eraill a drafodwyd dan y Canlyniad ‘Mae Pobl Caerdydd yn Iach’.