Bydd un o bob pedwar ohonom yn dioddef problemau iechyd meddwl ar ryw adeg yn ein bywydau. Mae problemau iechyd meddwl yn cyfrif am y rhan fwyaf o’r holl broblemau iechyd. Gall gael effaith sylweddol ar unigolion, y gymdeithas a’r economi yn gyffredinol, a gall ddechrau yn gynnar mewn bywyd.

Yng Nghymru, mae gan 1 o bob 10 o blant rhwng 5 ac 16 oed broblem iechyd meddwl, a llawer mwy â phroblemau ymddygiad. Mae gan tua 50% o bobl sydd â phroblemau iechyd meddwl parhaus symptomau erbyn iddynt gyrraedd 14 oed.

Dywedodd 14% y bobl a atebodd Holiadur Holi Caerdydd eu bod yn gymharol anfodlon neu’n anfodlon iawn ar eu hiechyd meddwl. Roedd gwahaniaethau hefyd rhwng grwpiau yn y gymdeithas. Roedd 35% o’r bobl anabl yn weddol anfodlon neu’n anfodlon iawn ar eu hiechyd meddwl, a bron i 21% o bobl dan 35 oed. Roedd gwahaniaethau hefyd, er yr oeddent yn llai amlwg, rhwng yr ardaloedd cymdogaeth; roedd pobl yn y ddinas ac yn ne a de ddwyrain y ddinas yn llai bodlon na’r rhai sy’n byw yn y gogledd a’r gorllewin.