Y gyfradd mae cyfraddau beichiogrwydd yn yr arddegau ymhlith menywod dan 18 oed yng Nghaerdydd yn uwch na chyfartaledd Cymru, ac mae gan y DU un o’r cyfraddau uchaf o feichiogrwydd yn yr arddegau yn yr Undeb Ewropeaidd. Fodd bynnag, mae Caerdydd wedi dilyn tuedd y DU ac wedi profi gostyngiad sylweddol yn y blynyddoedd diwethaf; mae cyfradd y DU wedi haneru ers 1998.

Yn aml gellir cysylltu beichiogrwydd yn yr arddegau â dangosyddion eraill o anfantais, a lefel uwch o fenywod nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant.  Mae hefyd yn gysylltiedig â phwysau geni is, iechyd gwael cyn geni, ac iechyd meddwl gwael y fam. Tuedda cyfraddau beichiogrwydd yn yr arddegau fod yn uwch mewn ardaloedd mwy difreintiedig. Gall yr heriau sy’n gysylltiedig â magu plant yn ifanc gael effeithiau tymor hir, nid yn unig ar y genhedlaeth honno, ond ar ragolygon rhai’r dyfodol yn ogystal.