Mae pobl hŷn yn fwy tebygol o fod â chyflyrau tymor hir ac anghenion gofal cymhleth, ac aros yn amlach a hirach mewn ysbyty. Adroddodd mwyafrif o bobl hŷn Caerdydd (68%) eu bod mewn iechyd da neu ragorol, sy’n uwch na chyfartaledd Cymru.

Mae bron i ddwy ran o dair o bobl a dderbynnir i’r ysbyty dros 65 oed. Rhagwelir y bydd y galw oherwydd mwy o eiddilwch pobl dros 65 oed yn cynyddu o 50% erbyn 2026, gyda chostau gofal cysylltiedig cynyddol o £6m yn y tair blynedd nesaf yn unig.