Mae bron i 44% o oedolion 16-64 oed Caerdydd â phwysau iach, yn uwch na chyfartaledd Cymru. Er bod Caerdydd yn gwneud yn gymharol dda yn y maes hwn, mae’n gadael y rhan fwyaf o bobl dan bwysau, dros bwysau neu’n ordew.

Mae gordewdra yn lleihau disgwyliad oes o hyd at naw mlynedd ac yn achosi ansensitifrwydd i inswlin, sy’n ffactor risg pwysig mewn clefydau cronig fel diabetes, clefyd y galon, pwysedd gwaed uchel a strôc. Gall bod dan bwysau beryglu eich system imiwnedd ac achosi esgyrn brau.

Mae lefelau gordewdra ac iechyd da yn amrywio’n sylweddol yn ôl lle mae pobl yn byw, fel y nodir dan y Canlyniad ‘Teg, Cyfiawn a Chynhwysol’.