Mae lefel yr yfed afiach yr adroddir arno’n uwch yng Nghaerdydd na chyfartaledd Cymru, sef 41.2%. Er bod y duedd gyffredinol wedi bod ar i lawr yn y saith mlynedd diwethaf, mae’r ffigwr hwn wedi aros yn gymharol gyson. Gallai lefelau uchel o yfed arwain at bwysau sylweddol ar wasanaethau iechyd yn y tymor byr a’r tymor hir – gan gynyddu cyfleoedd unigolion o gael clefyd y galon a’r afu, neu fethiant yr arennau.