Mae canran y bobl yng Nghaerdydd sy’n ysmygu wedi gostwng i’w lefel isaf dros y blynyddoedd diwethaf, ar 18.5%, sy’n is na chyfartaledd Cymru.

Fodd bynnag, o gofio bod ysmygu yn achosi 90% o ganserau’r ysgyfaint, ac yn cynyddu eich siawns o gael clefyd coronaidd y galon, trawiad ar y galon a strôc, mae hon yn dal i fod yn broblem y mae angen i’r ddinas ymdrin â hi.