Beth sy’n Bwysig 2010-2020

Ddechrau 2010, cytunodd partneriaid yng Nghaerdydd i ddod â 4 dogfen strategaeth ynghyd am y tro cyntaf (y Strategaeth Gymunedol Prifddinas Falch; y Strategaeth Iechyd,
Gofal Cymdeithasol a Lles; y Cynllun Plant a Phobl Ifanc; a’r Asesiad Strategol Diogelwch Cymunedol) i greu un Strategaeth Partneriaeth Integredig – ‘Beth sy’n Bwysig’. Mae’r dull hwn yn sicrhau bod pob sefydliad nawr yn cyd-drefnu ei adnoddau o gwmpas y saith canlyniad a rennir i ganolbwyntio ar y materion sydd bwysicaf i bobl Caerdydd.

 

What Matters Banner

 

Bydd y Strategaeth ‘Beth sy’n Bwysig’ felly’n darparu 7 canlyniad strategol i sicrhau:

  • Bod pobl Caerdydd yn iach;
  • Bod gan bobl Caerdydd amgylchedd glân, deniadol a chynaliadwy;
  • Bod pobl Caerdydd yn ddiogel ac yn teimlo’n ddiogel;
  • Bod gan Gaerdydd economi sy’n ffynnu ac yn llwyddo;
  • Bod pobl Caerdydd yn cyflawni eu llawn botensial;
  • Bod Caerdydd yn lle da i fyw, gweithio a chwarae;
  • Bod Caerdydd yn gymdeithas deg, gyfiawn a chynhwysol

Wrth ddatblygu’r strategaeth, cyflawnodd y partneriaid ‘asesiad anghenion’ a oedd yn dangos sefyllfa’r ddinas o ran y 7 canlyniad.  Dyma’r tro cyntaf i un darn o waith unigol, cynhwysfawr gael ei wneud.  Defnyddiwyd y darganfyddiadau i lunio’r blaenoriaethau yn y strategaeth ac mae dadansoddiadau yn parhau i gael eu diweddaru trwy adroddiadau dinas-eang a chymdogaethol i sicrhau bod unrhyw weithgarwch yn y dyfodol yn seiliedig ar dystiolaeth o angen clir.

Defnyddiwch y dolenni isod i weld y Strategaeth ‘Beth sy’n Bwysig’, y Crynodeb Gweithredol ac astudiaeth achos yn amlinellu’r dull a ddefnyddir yng Nghaerdydd.