Mae pobl yng Nghaerdydd yn iach

Nod Partneriaeth Caerdydd yw hyrwyddo ymddygiad iach a gwella lles y bobl sy’n byw yng Nghaerdydd. Mae gan bawb yr hawl i fod mor iach â phosibl a thrwy gydweithio bwriadwn sicrhau y gall pob dinesydd yng Nghaerdydd fanteisio ar y gwasanaethau a’r adnoddau sydd eu hangen arnynt i fyw bywydau iach.

 

Mae gan Gaerdydd amgylchedd glân, deniadol a chynaliadwy

Derbynnir ar y cyfan y bydd angen i ddinasoedd y dyfodol fod yn gynaliadwy, ac mae Partneriaeth Caerdydd yn ymrwymedig i gofleidio twf y ddinas gan hefyd hyrwyddo ansawdd yr amgylchedd. Fel rhan o’n hymrwymiad byddwn yn gweithio’n galed i leihau allyriadau niweidiol a’r defnydd gwastraffus o adnoddau gwerthfawr.

 

Mae pobl yng Nghaerdydd yn ddiogel ac yn teimlo’n ddiogel

Yng Nghaerdydd, un o’n blaenoriaethau yw sicrhau bod pawb yn ddiogel, yn teimlo’n ddiogel ac yn perthyn i gymuned gydlynol a chynhwysol. Drwy waith caled parhaus Heddlu De Cymru, Cyngor Dinas Caerdydd a phartneriaid eraill rydym wedi dal ati i wneud cynnydd wrth sicrhau bod Caerdydd yn aros yn un o ddinasoedd mwyaf diogel y DU.

 

Mae gan Gaerdydd economi sy’n ffynnu ac yn llewyrchu

Fel dinas sy’n wynebu twf digynsail, mae angen i Gaerdydd gynyddu nifer a safon y swyddi sydd ar gael. Felly bydd y Bartneriaeth yn dal i fuddsoddi yn seilwaith busnes Caerdydd a sicrhau mynediad i hyfforddiant a sgiliau i bawb sydd eu hangen.

 

Mae pobl Caerdydd yn cyflawni eu llawn botensial

Mae Partneriaeth Caerdydd yn cydnabod bod cyflawniadau addysgol a phroffesiynol ymhlith y ffyrdd amlycaf o wireddu potensial, a sicrhau addysg a rhwydweithiau hyfforddiant o’r radd flaenaf ledled y ddinas sy’n rhoi cyfleoedd i bobl Caerdydd ddilyn eu diddordebau, gwella’u cyfleoedd bywyd a sicrhau eu hannibyniaeth.

 

Mae Caerdydd yn lle da i fyw, gweithio a chwarae

Dros y blynyddoedd diwethaf, gwelwyd nifer o ddatblygiadau cadarnhaol ledled y ddinas ac mae Partneriaeth Caerdydd yn ymrwymedig i gofleidio’r newidiadau hyn yn ogystal â diogelu a chadw treftadaeth a thraddodiadau’r ddinas. Mae’r cyfuniad hwn o elfennau cyfoes a hanesyddol yn rhoi amrywiaeth a chymeriad unigryw i Gaerdydd.

 

Mae Caerdydd yn gymdeithas deg, gyfiawn a chynhwysol

Mae Caerdydd yn ymfalchïo yn ei hanes hir o amlddiwylliannaeth ynghyd â’i chymeriad Cymreig bywiog. Fel partneriaid yn y ddinas rydym am gynnal ac adeiladu ar gryfderau’r ddinas a pharhau i wneud gwaith mewn ffordd deg; gan gynnig gwasanaethau hanfodol sy’n adlewyrchu’r cymunedau lle mae eu hangen. Rydym am waredu anfantais lle y bo’n bosibl a chreu cydlyniad a chynhwysiad ym mhob agwedd ar fywyd yng Nghaerdydd.