Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Caerdydd (BGC Caerdydd) yn dwyn ynghyd arweinwyr gwasanaethau cyhoeddus a gwneuthurwyr penderfyniadau at ei gilydd i wella lles economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Caerdydd trwy gryfhau cydweithrediad ar draws gwasanaethau cyhoeddus y ddinas.

Dyma aelodau BGC Caerdydd:

 • Y Cyng Huw Thomas (Cadeirydd), Arweinydd Cyngor Caerdydd
 • Paul Orders, Prif Weithredwr, Cyngor Caerdydd
 • Maria Battle, Cadeirydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro
 • Len Richards, Prif Weithredwr, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro
 • Fiona Kinghorn, Dirprwy Gyfarwyddwr Iechyd Cyhoeddus, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro
 • Abigail Harris, Cyfarwyddwr Cynllunio, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro
 • Huw Jakeway, Prif Swyddog Tân, Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru
 • Gareth O’Shea, Cyfarwyddwr Gweithredol dros Weithrediadau Cyfoeth Naturiol Cymru
 • Sheila Hendrickson-Brown, Prif Weithredwr, CTSC
 • Jo Salway, Pennaeth Swyddfa’r Cabinet, Llywodraeth Cymru
 • Matt Jukes, Prif Gwnstabl Heddlu De Cymru
 • Mark Brace, Comisiynydd Cynorthwyol Heddlu a Throseddu
 • Hannah Williams, Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol Cymru
 • Victoria Harris, Pennaeth Uned Gyflenwi Leol, Cwmni Adsefydlu Cymunedol

Fel sy’n ofynnol yn ôl Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, mae gan BGCau ddyletswydd i gynnal asesiad llesiant lleol a llunio cynllun llesiant lleol yn nodi amcanion llesiant a fydd yn cyfrannu at gyflawni 7 nod llesiant Llywodraeth Cymru.

Ceir rhagor o wybodaeth am y 7 nod a Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) Yma.

.