Camu i’r Adwy

Camu I’r Adwy

Mae Camu i’r Adwy yn becyn cymorth sydd wedi’i ddatblygu i gefnogi preswylwyr a chymunedau i ddatblygu a rheoli gwasanaethau ac asedau (e.e. cyfleuster cymunedol) a ddylai fod yn ddefnyddiol o ystyried rhai o’r penderfyniadau anodd yn y gyllideb i ddod a fydd yn effeithio ar wasanaethau.

Mae’r pecyn cymorth wedi’i ysgrifennu i bobl a sefydliadau cymunedol ac yn nodi:

  • y cymau i’w cymryd i gymryd rheolaeth dros wasanaethau ac asedau
  • rhestrau gwirio i arwain pobl drwy’r broses
  • ffynonellau o wybodaeth a chyngor pellach
  • templedi ar gyfer rhanddeiliaid i gefnogi datblygiad gwaith cynllunio busnes, recriwtio gwirfoddolwyr ac ymgysylltu â rhanddeiliaid ac ati

Gobeithiwn y bydd hon yn ganllaw defnyddiol i bobl a grwpiau cymunedol sydd â diddordeb mewn gwirfoddoli yn eu cymuned leol neu’n cymryd rhan mewn rhedeg gwasanaeth neu gyfleuster cymunedol. Cliciwch yma i weld y pecyn cymorth


Ynghylch eich Sefydliad


Gwybodaeth Gyffredinol am y Sefydliad

Beth yw statws eich Sefydliad?


Nodwch eich syniad am broject*: (Uchafswm o 750 gair)

  • nodwch pa adeilad neu wasanaeth y mae gennych ddiddordeb ynddo ac ymhle yr hoffech redeg gwasanaeth?
  • at ba ddiben ydych chi’n bwriadu defnyddio’r adeilad
  • y rheswm/rhesymau dros eich diddordeb mewn trosglwyddo ased(au) a/neu ddarparu gwasanaeth


Anfonwch e-bost i camuiradwy@caerdydd.gov.uk