Cynllun Llesiant Lleol Drafft Caerdydd

Ar ôl ymgymryd ag asesiad llesiant lleol i ddeall cryfderau a heriau’r ddinas, mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Caerdydd wedi llunio Cynllun Llesiant Lleol Drafft – cynllun 5 mlynedd i ymateb i’r materion a godwyd.

I weld y cynllun llawn cliciwch yma

 

Pam mae angen cynllun llesiant arnom?

 

Mae Caerdydd yn profi cyfnod o newid cyflym ac yn wynebu’r heriau canlynol:

  • Sicrhau bod twf y ddinas o fudd i’r holl ddinasyddion
  • Lleihau’r bwlch mewn canlyniadau rhwng y mwyaf difreintiedig a’r lleiaf difreintiedig
  • Sicrhau bod gwasanaethau cyhoeddus a seilwaith y ddinas yn gallu ymdopi â thwf yn y boblogaeth
  • Darparu gwasanaethau cyhoeddus gwych, yn enwedig ar gyfer y rhai sy’n agored i niwed, mewn cyfnod o gyni.

 

Beth a gynigir ganddo?

Er mwyn helpu i fodloni’r heriau uchod, mae’r cynllun yn nodi 7 maes gweithredu (nodau llesiant) ac yn cynnig yr hyn y bydd gwasanaethau cyhoeddus y ddinas yn ei wneud, gyda’i gilydd, i’w cyflawni (ein hymrwymiadau).

 

Rydym eisiau clywed eich barn chi!

 

Mae adeiladu cymunedau cryf a chadarn wrth wraidd y Cynllun Llesiant Drafft. Rydym eisiau clywed eich barn chi ar sut y mae’r cynllun hwn yn cynnig helpu Caerdydd i fodloni’r

heriau ynghlwm wrth boblogaeth sy’n tyfu’n gyflym.

Dros y 3 mis nesaf, bydd arolwg ar-lein ar gael a chaiff cyfres o ddigwyddiadau eu cynnal ym mhob un o’r chwe ardal Partneriaeth Cymdogaeth ar draws Caerdydd.