Credydau amser

Credydau Amser Caerdydd

‘Cryfhau Caerdydd gyda’n gilydd; un awr ar y tro’

Y Weledigaeth

Rhaglen Credydau Amser Caerdydd yw’r “arian” cymunedol dinas gyfan cyntaf o’i math yn y byd!

Mae’r rhaglen yn dod ag amrywiaeth eang o sefydliadau ynghyd gan gynnwys Cyngor Caerdydd, y trydydd sector, busnesau a sefydliadau llawr gwlad bach a fydd yn rhoi cyfleoedd i ddinasyddion Caerdydd i ennill a gwario Credydau Amser. Bydd y rhaglen yn tyfu o ran maint, graddfa ac effaith o un flwyddyn i’r llall. Bydd y rhaglen yn fanteisiol mewn nifer o ffyrdd:

 • Bydd yn gwella iechyd a lles ar gyfer cyfranogwyr Credydau Amser gyda mwy o weithgareddau a chynhwysiant cymdeithasol cryfach.
 • Caiff rhwydweithiau rhwng rhaglenni a phartneriaid presennol eu datblygu sy’n galluogi cymunedau, cynghorau, y sector gwirfoddol a busnesau i weithio gyda’i gilydd i fynd i’r afael  â materion lleol.
 • Bydd Credydau Amser yn newid y berthynas rhwng gwasanaethau a’u defnyddwyr trwy fanteisio ar gyfraniad dinasyddion.
 • Caiff rhwydwaith gwario Credydau Amser amrywiol a chryf ei ehangu, wrth alluogi pobl i adeiladu sgiliau a hyder trwy allu manteisio ar weithgareddau a gwasanaethau na allent eu manteisio arnynt fel arfer.
 • Cael dros 8000 o unigolion i wirfoddoli am 100,000 awr ar gyfer y ddinas erbyn 2020 yw ein huchelgais

Hoffech chi gymryd rhan?

O 2015 byddwn yn gwahodd sefydliadau i ddod yn rhan o’r Rhwydwaith Credydau Amser dinas gyfan. Mae gennym becynnau o feintiau a chostau amrywiol o sefydliadau llawr gwlad lleol i sefydliadau mawr sy’n gweithredu mewn mwy o ranbarthau. Trwy fod yn sefydliad sy’n defnyddio Credydau Amser, gallwch fanteisio ar:

 • Hyfforddiant ar gyfer gweithwyr / gwirfoddolwyr
 • Arian Credydau Amser
 • Rhwydwaith y DU cyfan o bartneriaid gwario amser
 • Hysbysebu cyfleoedd yn y ddinas gyfan mewn pamffledi a’r cyfryngau
 • Adnoddau monitro a gwerthuso
 • Digwyddiadau rhwydwaith dinas eang chwarterol
 • Proses sicrwydd ansawdd a chefnogaeth barhaus
 • Deunyddiau cyhoeddusrwydd a dynodi

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i www.justaddspice.org  neu anfonwch e-bost i: anne-marie@justaddspice.org