Fel arfer mae angen cyfeiriad post sefydlog ar Gyngor Dinas Caerdydd i allu dyrannu lle mewn ysgol i blentyn, fodd bynnag gwnawn bob ymdrech i helpu teuluoedd cyn-filwyr gyda sicrhau lle mewn ysgol i blant yn Ysgolion Caerdydd hyd yn oed heb gyfeiriad sefydlog a chynnig lle’n ffurfiol iddynt ar ôl iddynt symud i ddalgylch.

Hefyd, nid yw plant i bersonél y Lluoedd Arfog sy’n ymuno yng nghanol tymor yn cyfrif tuag at ffigurau maint dosbarthiadau (a nod Llywodraeth Cymru o uchafswm o 30). Mae’r eithriad hwn yn berthnasol i blant personél y Lluoedd Arfog a grwpiau penodol eraill fel plant sy’n derbyn gofal.

Gwneud cais am le mewn ysgol

Nofio am ddim ym Mhwll Nofio Maendy 

Mae cyfleusterau Canolfan Maendy yn gweithredu Cynllun Nofio am Ddim y Lluoedd Arfog sy’n rhoi mynediad yn unol ag amserlen i’r holl ‘oedolion sy’n nofio’n hamddenol’ ymMhwll Maendy yn unig

  • Mae’r Cynllun yn berthnasol i: Gyn-filwyr a phersonél ar Absenoldeb ac sy’n byw yng Nghymru
  • NID YW’R CYNLLUN yn berthnasol i gymar/partner, aelodau’r teulu na ffrindiau
  • Bydd cyn-filwyr dros 60 oed yn gymwys yn awtomatig ar gyfer y cynllun nofio am ddim 60+
  • RHAID bod gan Gyn-filwyr a Phersonél y Lluoedd Arfog ‘Gerdyn Braint y Weinyddiaeth Amddiffyn’.
  • Caiff ‘Cerdyn Cwrs Caerdydd Actif’ ei gyflwyno i chi os cyflwynwch eich ‘Cerdyn Braint y Weinyddiaeth Amddiffyn’ ac ar ôl cwblhau ffurflen gais y cynllun nofio.
  • Dylid anfon pob ffurflen gais i’r Swyddfa Actif ei phrosesu
  • Dim ond Cardiau Cwrs Caerdydd Actif y gellir eu defnyddio yng Nghaerdydd. Ni dderbynnir ceisiadau nac aelodaeth o Awdurdod arall yng Nghymru. Bydd angen llenwi ffurflen gais arall.
  • Codir £3.00 i gael cerdyn cwrs newydd

Cefnogi Plant Milwyr mewn Addysg – Storïau Digidol

Mae’r prosiect Cynorthwyo Plant Milwyr mewn Addysg Cymru yn parhau i fynd o nerth i nerth. Ar ôl sicrhau y drydedd flwyddyn o gyllid gan Cronfa Cefnogi Addysg MoD mae straeon digidol a ffilmiau wedi cael eu datblygu i ddarparu hyfforddiant ychwanegol a chodi ymwybyddiaeth o’r heriau a wynebir gan blant milwyr. Wedi eu creu gan blant milwyr drwy gyfres o weithdai a chyfweliadau mae’r straeon digidol yn rhoi safbwynt unigryw i fywyd plant Lluoedd Arfog sy’n byw yng Nghymru. Ceir rhagor o wybodaeth am waith y prosiect Cymru yma