Mae’r gwefannau canlynol yn cynnig gwybodaeth a chyngor a allai fod o fudd i chi.

ABF Elusen y MilwyrMae’r elusen hon yn cynnig cymorth ariannol amserol ac ymarferol i bedair cenhedlaeth o deuluoedd y Fyddin, pobl anabl, pobl â salwch meddwl, pobl ddigartref, pobl ddi-waith a phobl hŷn.

Y Lleng BrydeinigGofalu ac ymgyrchu dros gyn-Filwyr. Benthyciadau busnes bach, grantiau hyfforddiant a chyngor.

Cymdeithas Pensiynau’r Lluoedd ArfogCorff gwarchod annibynnol o ran pensiynau’r Lluoedd Arfog. Mae’n cysylltu â phersonél y Lluoedd – yn filwyr ac yn gyn-filwyr – a’u perthnasau a’u dibynyddion a hefyd yn cynnig gwasanaethau gweinyddol fel yswiriant meddygol preifat, trawsgludo, profiant a llunio ewyllysiau, gan ymgyrch dros hawliau pensiwn. Mae hefyd yn cefnogi ac yn cynghori aelodau yn y frwydr dros y pensiynau y dylent fod yn eu hawlio.

Cymdeithas y SwyddogionElusen i gynorthwyo swyddogion sydd wedi ymddeol neu sydd ar fin ymddeol o’r lluoedd arfog.

Cymdeithas yr RAFCyfeillgarwch, lles a gofal i aelodau a chyn-aelodau’r RAF.

RFEACymdeithas Cyflogaeth y Lluoedd Arferol – rhan o’r CTP ac ynghyd â Chymdeithas y Swyddogion, mae’n rhoi cymorth i’r rhai sy’n gadael y lluoedd sydd wedi’u cofrestru â’r CTP wrth geisio gwaith. Yn ogystal â hyn, mae RFEA yn elusen hir-sefydledig sy’n rhoi cymorth hyd oes i gyn-filwyr wrth ddod o hyd i swydd.

Cronfa Lesiannol y Llu Awyr BrenhinolYn cynorthwyo teulu estynedig y Llu Awyr Brenhinol sydd angen cymorth o ganlyniad i dlodi, salwch, anabledd, damwain, breguster neu rwystr arall.

SSAFASefydliad cenedlaethol sy’n cynorthwyo milwyr a’u teuluoedd pan fo angen, gan gynnig gwasanaethau lles a chymdeithasol, gofal iechyd, tai.

Veterans UKGwybodaeth a chanllawiau ar Bensiynau Rhyfel, Cynllun Iawndal y Lluoedd Arfog, Cofiannau, medalau a materion cyn-filwyr.

White Ensign AssociationElusen lyngesol sy’n rhoi arweiniad ar weinyddu a chyllid personol i bersonél a chyn-bersonél y Llynges Frenhinol a’r Morfilwyr Brenhinol, a’r morwyr wrth gefn.

Ymddiriedolaeth Lesiannol Gwasanaeth Llynges Frenhinol y MerchedElusen gofrestredig i helpu’r merched a wasanaethodd yng Ngwasanaeth Llynges Frenhinol y Merched.

Prif amcanion yr Ymddiriedolaeth yw rhoi rhyddhad pan fo angen neu helpu â gofid ymhlith ei haelodau a’u dibynyddion. Mewn achosion addas, mae gan yr Ymddiriedolaeth bŵer i ddyrannu grantiau i addysgu a hyfforddi aelodau.

Cadetiaid Môrelusen forol genedlaethol sy’n helpu pobl ifanc 10-18 oed. Mae’n cynnig amgylchedd lle gall pobl ifanc ennill hyder a chael eu hysbrydoli. Mae uned y Cadetiaid yn elusen annibynnol, gydag aelodau’r UMT yn ymddiriedolwyr. Mae rolau i Ysgrifennydd y Cwmni, y Cadeirydd a’r Trysorydd. Byddwch yn rhan o dîm ymrwymedig o wirfoddolwyr sy’n helpu i godi arian a rheoli’r uned.