ComFirstMae Cymunedau yn Gyntaf yn rhaglen gymunedol sy’n cefnogi agenda Trechu Tlodi Llywodraeth Cymru  Mae’n cefnogi’r bobl fwyaf difreintiedig yn ein hardaloedd mwyaf difreintiedig gyda’r nod o gyfrannu at leddfu tlodi parhaus.

Mae Timau Cyflawni Cymunedau yn Gyntaf, a ariennir gan Lywodraeth Cymru, yn gweithio gyda phreswylwyr, sefydliadau cymunedol, busnesau ac asiantaethau allweddol eraill mewn ardaloedd a elwir yn ‘Glystyrau’ ac yn canolbwyntio ar gamau gweithredu sy’n arwain at gynaliadwyedd a lles hirdymor cymunedau. Ar gyfartaledd, mae Clwstwr yn cynnwys poblogaeth o 10,000-15,000 o bobl. Mae pob Clwstwr mewn ardaloedd sydd ymysg y 10% mwyaf difreintiedig yng Nghymru yn ôl Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru (MALIC) 2011.

Sut mae Cymunedau yn Gyntaf yn gweithio?

Mae’r rhaglen yn cynnig cyllid i Gyrff Cyflawni Arweiniol (CCAau) o fewn awdurdodau lleol sy’n gyfrifol am sicrhau bod y rhaglen yn cael ei rheoli’n dda, bod cyllid yn cael ei ddefnyddio i gyflawni canlyniadau cenedlaethol a bod cymunedau’n cael eu cynnwys yn llawn.

Mae gan bob Clwstwr Cymunedau yn Gyntaf Dîm Cyflawni o staff a ariennir gan Lywodraeth Cymru.  Mae’r Tîm Cyflawni’n cael ei arwain gan Reolwr Clwstwr sy’n gweithio gydag asiantaethau partner a’r gymuned leol i gyflawni amrywiaeth o brojectau a gweithgareddau lleol.  Mae Llywodraeth Cymru hefyd yn cynnig cyllid ar gyfer y gweithgareddau hyn, gan gynnwys cyllideb cynnwys y gymuned i sicrhau bod pobl leol yn cael eu cynnwys yn llawn yn y rhaglen.

Mae gan bob Clwstwr Gynllun Cyflenwi hefyd i nodi ei gynllun gwaith a sut y bydd yn cyfrannu at gyflawni tri Amcan Strategol Llywodraeth Cymru – Cymunedau sy’n Ffynnu; Cymunedau sy’n Dysgu a Chymunedau Iachach.

Com First 2

 

ACE – Trelái, Caerau, Y Tyllgoed a Phentre-baen

BRG – Butetown, Glan-yr-afon a Grangetown

ECLP – Llanrhymni, Pentwyn, Tredelerch, Llaneirwg a Trowbridge

STAR – Sblot, Tremorfa, Adamsdown a’r Rhath

 

WG_Funded_land_mono


 

Manylion Cyswllt y Corff Cyflawni Arweiniol

Arweinydd Tîm Partneriaethau Cyflenwi:

Louise Bassett 02920 234249 / LBassett@cardiff.gov.uk

Swyddog Darparu Canlyniadau Cymunedau’n Gyntaf:

Rossana Taylor 02920 234248 / rossana.taylor@cardiff.gov.uk