Cynllun Lles Lleol 2018-2023

Nododd Cynllun Lles Lleol cyntaf Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Caerdydd flaenoriaethau gweithredu dros y blynyddoedd 2018 i 2023.

Y BGC saith maes blaenoriaeth (neu Amcanion Lles) y byddai ei waith yn canolbwyntio arnynt:

  • Prifddinas sy’n gweithio dros Gymru
  • Mae Caerdydd yn tyfu mewn ffordd gadarn
  • Cymunedau diogel, hyderus a grymus
  • Mae Caerdydd yn lle gwych i gael eich magu
  • Cefnogi pobl allan o dlodi
  • Mae Caerdydd yn lle gwych i dyfu’n hŷn

Sail Dystiolaeth

Ymatebodd y Cynllun i sylfaen dystiolaeth amrywiol ar ansawdd bywyd a gwasanaethau cyhoeddus yng Nghaerdydd, a sut y gallai’r rhain newid dros y blynyddoedd i ddod.

Roedd hyn yn cynnwys:

  • Asesiad Lles Lleol Caerdydd: astudiaeth gynhwysfawr o ansawdd bywyd yng Nghaerdydd a gynhaliwyd yn 2017 Link to well-being assessment
  • Barn pobl Caerdydd: rhaglen ymgysylltu ar ddatblygu’r cynllun link to consultation report
  • Adroddiad Tueddiadau’r Dyfodol Caerdydd: adroddiad ar gyfer BGC Caerdydd sy’n nodi’r tueddiadau hirdymor sy’n wynebu Caerdydd a’r effaith y bydd y rhain yn eu cael ar wasanaethau cyhoeddus y ddinas.
  • Cyngor Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol: I gynorthwyo BGCau wrth ddatblygu eu Cynlluniau Lles, dan Adran (42) Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) rhaid i’r Comisiynydd roi cyngor ar sut i weithredu i gyflawni amcanion drafft y BGC. Link to advice letter

Adroddiadau Blynyddol

Mae pob Adroddiad Blynyddol yn rhoi trosolwg o’r gwaith a’r prosiectau mae partneriaid wedi’u cynnal i helpu’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus i gyflawni ei Gynllun Lles (2018-23):