Cynllun Llesiant Lleol Caerdydd 2018-2023

Ar ôl ymgymryd ag asesiad llesiant lleol i ddeall cryfderau a heriau’r ddinas, mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Caerdydd wedi llunio Cynllun Llesiant Lleol – cynllun 5 mlynedd i ymateb i’r materion a godwyd.

Cynllun Lles Caerdydd 2018-2023

Atodiad 1 – Aelod Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Caerdydd – Cynlluniau Strategol

Atodiad 2 – Lles yng Nghaerdydd – Adroddiad Adborth

Atodiad 3 – Amcanion Llesiant Caerdydd – Cyfraniad at y Nodau Llesiant ac Amserlenni

Atodiad 4 – Dogfen Dechnegol Mesur Cynnydd Dangosyddion Llesiant


Beth yw Cynllun Lles?

Mae’r Cynllun Lles yn canolbwyntio ar flaenoriaethau gweithredu BGC Caerdydd yn benodol gwasanaethau cyhoeddus sydd wirioneddol angen gwaith partneriaeth rhwng gwasanaethau cyhoeddus a chymunedol y ddinas, a chyda dinasyddion Caerdydd.

Mae’r Cynllun yn cynnwys Amcanion Lles, blaenoriaethau lefel uchel y mae BGC Caerdydd wedi nodi’n bwysicaf. Mae hefyd yn cynnwys ‘Ymrwymiadau’, neu gamau ymarferol y bydd gwasanaethau cyhoeddus y ddinas, ar y cyd, yn eu cyflawni dros y 5 mlynedd nesaf.


Pam y mae angen Cynllun Lles arnom?

Mae Caerdydd yn profi cyfnod o newid cyflym ac yn wynebu’r heriau canlynol:

  • Sicrhau bod twf y ddinas o fudd i’r holl ddinasyddion
  •  Lleihau’r bwlch mewn canlyniadau rhwng y mwyaf difreintiedig a’r lleiaf difreintiedig
  • Sicrhau bod gwasanaethau cyhoeddus a seilwaith y ddinas yn gallu ymdopi â thwf yn y boblogaeth
  • Darparu gwasanaethau cyhoeddus gwych, yn enwedig ar gyfer y rhai sy’n agored i niwed, mewn cyfnod o gyni.

Sylfaen dystiolaeth

Mae’r Cynllun yn ymateb i sylfaen dystiolaeth amrywiol ar ansawdd bywyd a gwasanaethau cyhoeddus yng Nghaerdydd, a sut y gallai’r rhain newid dros y blynyddoedd i ddod.

Mae hyn yn cynnwys:

  • Yr Asesiad Llesiant: astudiaeth gynhwysfawr o ansawdd bywyd yng Nghaerdydd a gynhaliwyd yn 2017 (dolen);
  • Barn dinasyddion Caerdydd: rhaglen ymgysylltu o ran datblygiad y cynllun (gweler Atodiad 2 i’r cynllun);
  • Adroddiad Tueddiadau’r Dyfodol Caerdydd: adroddiad ar gyfer y BGC sy’n nodi’r tueddiadau hirdymor sy’n wynebu Caerdydd a’r effaith y bydd y rhain yn eu cael ar wasanaethau cyhoeddus y ddinas.